<< >>
<< >>

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van Bootverhuur de Vlietlanden

 

 1. Definities
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  a) verhuurder: v.o.f. De Plug, handelend onder de naam Bootverhuur de Vlietlanden;
  b) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
  c) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
  d) vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.

 

 1. Algemeen
  1) Verhuurder verhuurt vaartuigen voor een dag of delen daarvan. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
  2) Een vaartuig mag door maximaal 7 personen tegelijk worden bemand, afhankelijk van het type boot.
  3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
  4) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
  5) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 10,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
  6) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
  7) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
  8) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, verhuurder zal huurder de helft van de niet gevaren tijd van de duur van de huur vergoeden.
  9) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.

 

 1. Vaargebied en vaarregels
  1) De vaartuigen mogen worden gebruikt op de binnenwateren. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. In verband met de veiligheid van huurder en medeopvarenden is het absoluut verboden met de vaartuigen te varen op het IJsselmeer.
  Op de bij aanvang van de huurperiode geleverde kaart staan gemelde gebieden aangegeven.
  2) Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
  3) Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
  4) Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
  5) De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode.

 

 1. Verplichtingen van verhuurder
  1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder.
  2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig.

 

 1. Verplichtingen van huurder
  1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
  2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
  3) Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
  4) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
  5) Het vaartuig en de inventaris (zoals peddel, waterhoosblikje, kussens, fenders, aanmeerlijnen etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
  6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
  7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
  8) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip wordt overgedragen, brengt verhuurder € 25,- per halfuur extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
  9) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

 

 1. Aansprakelijkheid schade
  1) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
  2) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
  3) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurder en/of derden.
  4) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
  5) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
  Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
  6) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
  7) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders.
  8) Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder honden toe te laten op het vaartuig. Wanneer de toestemming door de verhuurder is verleend, draagt de huurder zorg voor verwijdering van de hondenharen uit het vaartuig.
  9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
  10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald.
  11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
  12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
  13) Eventuele schade dient direct door huurder voldaan te worden waarna huurder van verhuurder een factuur krijgt van de betreffende kosten.

 

 1. Reserveringen
  1) Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
  2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van Ideal, Maestro of V Pay of contant op de verhuurlocatie.
  3) Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.
  4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.
  5) Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en verhuurder huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom, tenzij verhuurder tenminste twee uur voor de overeengekomen tijd huurder in kennis heeft gesteld van het niet beschikbaar zijn van het gereserveerde vaartuig. Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.
  6) Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.

 

 1. Verhuur ter plaatse zonder reservering
  Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van Maestro of V Pay of contante betaling.

 

 1. Borgstelling
  Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse € 50,- borg contant te voldoen en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder betaalde borg in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling. Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg geretourneerd.

 

 1. Klachten en geschillen
  1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
  2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een bevoegde rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

Adres:
Droge Wijmersweg 5 - 107
1693 HP Wervershoof
Tel.: 0031 612164828
Links:
Snoekvissen
Dé site voor vissend Nederland.

Bungalowpark De Vlietlanden
Ongekende mogelijkheden.